zorgkaart (1)
Onze kliniek ontvangt een 9.7 uit 122 reviews op Zorgkaart Nederland
feedbackcompany
Onze kliniek ontvangt een 9.4 uit 1498 reviews op Feedback Company

Klachtenreglement

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te behanderen, te informeren en te behandelen. Wij vinden het van het allergrootste belang dat u tevreden bent over de door ons geleverde zorg.

Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Dat kan aanleiding zijn voor een klacht. Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Onze kliniek kan van uw klacht leren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee omgaan.

Het uiten van een klacht en de adequate afhandeling daarvan is een recht van iedere patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wat is een klacht?
Onder een ‘klacht’ verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking hebben op uw behandeling en verzorging, zowel medisch als verpleegkundig, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over zaken van organisatorische aard.

Bij wie kunt u dan terecht?
Wij adviseren u uw klacht in eerste instantie te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een misverstand, dan zoeken wij graag met elkaar naar een oplossing.

Het kan zijn dat uw klacht met de betreffende medewerker niet naar tevredenheid is opgelost. Ook kan het voorkomen dat u uw probleem of klacht niet rechtstreeks met de betrokkene(n) kunt of wilt bespreken. U kunt uw klacht dan indienen bij onze klachtencoördinator via klacht@ornandumklinieken.nl. De klachtencoördinator helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw klacht en informeert u over het klachtenproces. Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 3 werkdagen een reactie.

En als u er niet uitkomt?
Het kan voorkomen dat u er met de klachtencoördinator niet uitkomt.
Mater Ornandum B.V. is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en maakt gebruik van het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Hier kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw klacht en kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld worden. Zij kunnen bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. De klachtenfunctionaris is neutraal en heeft geheimhoudingsplicht.

Klachtenloket Zorg
070-3105392
Info@klachten-loketzorg.nl

En als u dan nog steeds niet tevreden bent?
Als u na bovenstaande er met uw zorgverlener niet uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de de klacht op te lossen, dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris van Klachtenloket zorg u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Degeschillencommissiezorg.nl Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-3105380

Dokter Duco legt uit: